Geplaatst: 19 dec 2018

Eerste kamer stemt in met Belastingplan 2019.

Op 18 december 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2019. De wet kan niet eerder in werking treden dan nadat de Koning deze heeft goedgekeurd en de wet ook is gepubliceerd. Vooruitlopend op de goedkeuring door de Koning en de publicatie van de wet heeft het ministerie van Financiën een overzicht verstrekt van de belangrijkste wijzigingen in de belastingen per 1 januari 2019.

Geplaatst: 13 dec 2018

Verhoging lage BTW-tarief van 6% naar 9% per 1 januari 2019.

In het Belastingplan 2019 wordt voorgesteld het lage BTW-tarief per 1 januari 2019 te verhogen van 6% naar 9%. Het Belastingplan 2019 is op 15 november 2018 aangenomen door de Tweede Kamer. Op 18 december 2018 zal het door de Eerste Kamer worden behandeld. De verwachting is dat het Belastingplan 2019 dan zal worden aangenomen.

De verhoging geldt voor alle goederen en diensten waarop nu nog het 6%-tarief van toepassing is. Het moment waarop volgens de normale spelregels de BTW verschuldigd wordt, is bepalend welk tarief wordt toegepast.

Geplaatst: 18 apr 2018

Fiscus biedt duidelijkheid fosfaatwet melkveehouderij.

LTO Nederland en de vereniging van accountantskantoren (VLB) hebben met de Belastingdienst overeenstemming bereikt over de fiscale gevolgen van de fosfaatwetgeving voor melkveehouders. “Wij zijn blij dat we met deze afspraken duidelijkheid kunnen bieden aan melkveehouders en accountants over de fiscale verwerking van de fosfaatreductieregeling uit 2016 en 2017 en de invoering van de wet fosfaatrechten”, aldus Dirk Bruins (LTO Melkveehouderij).

Geplaatst: 26 jan 2018

Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA).

U heeft ons gemachtigd jaarlijks uw aangifte inkomstenbelasting te verzorgen.

De Belastingdienst biedt aan intermediairs (accountants, belastingadviseurs) de mogelijkheid gebruik te maken van de gegevens van de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA). Dit zijn gegevens zoals uw loon of uitkering, de WOZ-waarde van uw woning, uw hypotheekgegevens en uw banksaldi. De Belastingdienst krijgt die gegevens van uw werkgever of uitkeringsinstantie, uw gemeente en uw bank.

Met ingang van het aangiftejaar 2017 willen wij voor al onze relaties gebruik gaan maken van de VIA. De Belastingdienst stuurt de gegevens echter alleen naar ons als u daar toestemming voor geeft. U bepaalt dus zelf of u dit wilt. Ook geldt dat u per aangiftejaar toestemming moet geven en dat een reeds verleende toestemming op elk moment weer kan worden ingetrokken.

Geplaatst: 27 dec 2017

BTW op oninbare debiteuren en niet-betaalde crediteuren.

Oninbare debiteuren
Teveel afgedragen BTW
Voor prestaties die door u worden verricht (leveringen van goederen of diensten) stuurt u een factuur aan uw afnemers. De BTW op deze factuur wordt door u aan de Belastingdienst betaald. Wanneer de debiteur de factuur (gedeeltelijk) niet betaalt, is door u teveel BTW afgedragen. Deze BTW kunt u dan terugvragen.

Niet-betaalde crediteuren
Teveel afgetrokken BTW
Voor prestaties die aan u worden verricht (leveringen van goederen of diensten) ontvangt u een factuur van uw leveranciers. De BTW op deze factuur wordt door de Belastingdienst aan u terugbetaald. Wanneer u de factuur van de crediteur (gedeeltelijk) niet betaalt, is door u teveel BTW afgetrokken. Deze BTW moet u dan terugbetalen.

Geplaatst: 24 dec 2017

Afschaffing landbouwregeling BTW.

Per 1 januari 2018 wordt de landbouwregeling in de btw afgeschaft.
Na de Tweede Kamer (23 november 2017) heeft nu ook de Eerste Kamer (19 december 2017) het wetsvoorstel hiertoe aangenomen. Hiermee komt een einde aan de periode (vanaf 1968!) dat landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers (gezamenlijk: landbouwers) buiten de btw-regeling vielen. Landbouwers zullen, net als andere ondernemers, btw moeten afdragen over de door hen geleverde landbouwproducten of verrichte agrarische diensten. Btw op kosten en investeringen die aan hen in rekening wordt gebracht kan worden teruggevraagd. In het verlengde van de landbouwregeling zal ook de veehandelsregeling worden afgeschaft.