Geplaatst: 28 mei 2021

UBO-Register.

Vanaf 27 september 2020 zijn organisaties verplicht hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in een zogeheten UBO-register in te schrijven. Dit is het gevolg van Europese regels. Doel van het register is het tegengaan van misbruik van het financiële stelsel voor fraude, financiering van terrorisme of het witwassen van geld.

Geplaatst: 1 april 2021

Hypotheekrente eigen woning en de gestegen WOZ-waarde.

Onlangs zijn de nieuwe WOZ-waarden weer bekend geworden en niet geheel onverwacht zijn deze fors hoger geworden. Vervelend voor wat betreft de gemeentelijke heffingen e.d. maar voor je eigen woning hypotheek kan dit in sommige gevallen gunstig uitpakken.

Geplaatst: 18 december 2020

Maatregelen tegen Coronabesmetting.

De ontwikkelingen rondom het Coronavirus raken ons allemaal. Het is onze hoogste prioriteit om de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, hun gezinnen en onze klanten te waarborgen en tegelijkertijd onze klanten zonder onderbreking te blijven bedienen. Wij volgen hierbij de richtlijnen die door de overheid en het RIVM zijn opgesteld.

Geplaatst: 18 december 2020

Tegemoetkoming vaste lasten 4e kwartaal 2020.

De overheid ondersteunt MKB bedrijven, die geconfronteerd worden met een omzetdaling, ook bij het betalen van de vaste lasten. In tegenstelling tot de eerdere TVL is de TVL Q4 2020 nu voor alle MKB-ondernemers en zzp’ers (inclusief agrarische bedrijven) opengesteld. Wij krijgen de indruk dat deze regeling niet bij iedereen bekend is.

Geplaatst: 9 juni 2020

Vrije ruimte werkkostenregeling tijdelijk verhoogd.

Via de werkkostenregeling kunnen vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel belastingvrij worden uitgekeerd. De werkkostenregeling kent een zogenaamde vrije ruimte van 1,7% van de loonsom tot € 400.000 en van 1,2% over het meerdere. Alleen als vergoedingen en verstrekkingen in een jaar boven deze vrije ruimte uitkomen, betaalt de werkgever 80% belasting via de eindheffing.

Besloten is de vrije ruimte voor de eerste € 400.000 van de loonsom voor 2020 te verhogen naar 3%. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers in deze moeilijke tijden een extra onbelaste beloning geven, zoals een bloemetje of een cadeaubon, zonder dat de werkgever hierdoor eerder 80% eindheffing moet betalen.

Geplaatst: 9 april 2020

Geen melding betalingsonmacht meer nodig.

Het ministerie van Financiën heeft besloten dat bij het aanvragen van uitstel van betaling wegens de coronacrisis bij de Belastingdienst een aparte melding betalingsonmacht niet meer nodig is.


De melding hoeft niet meer afzonderlijk te worden gedaan bij een verzoek om uitstel van betaling in verband met corona voor loonheffingen en/of omzetbelasting van een rechtspersoon die onder de vennootschapsbelasting valt. Dit geldt voor zowel de al verstreken als voor de toekomstige tijdvakken. Bijvoorbeeld: een BV draagt de loonheffing over de maand februari 2020 in verband met de coronacrisis niet af. Op 24 april 2020 ontvangt de vennootschap de naheffingsaanslag. Hiervoor doet de B.V. een verzoek om bijzonder uitstel van betaling in verband met de coronacrisis. Deze wordt als melding betalingsonmacht aangemerkt. Niet alleen voor de komende tijdvakken maar ook voor de maand februari is de melding tijdig.

Geplaatst: 20 maart 2020

Kabinet versoepelt bijzonder uitstel van betaling als gevolg van coronacrisis

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft op 19 maart jl. besloten dat de Belastingdienst ondernemers die door de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen direct en zonder aanvullende voorwaarden 3 maanden uitstel van betaling geeft voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

Geplaatst: 17 maart 2020

Uitstel van betaling mogelijk voor ondernemers in betalingsproblemen door coronavirus.

Voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonbelasting kan per brief bijzonder uitstel van betaling worden aangevraagd. In de brief kan de ondernemer uitleggen hoe hij door de uitbraak van corona in betalingsproblemen is gekomen. De invorderingsmaatregelen worden dan gestopt. Een boete voor niet op tijd betalen van btw of loonbelasting hoeft niet betaald te worden.

Geplaatst: 15 oktober 2019

Nieuwe kleineondernemersregeling omzetbelasting per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 wordt de huidige kleineondernemersregeling (hierna: KOR) in de Wet Omzetbelasting vervangen door een nieuwe regeling. De huidige KOR houdt in dat wanneer in een jaar minder dan € 1.883 btw verschuldigd is, een deel hiervan of soms zelf het hele bedrag wordt kwijtgescholden. In de nieuwe KOR is geen sprake meer van een belastingvermindering, maar van een volledige belastingvrijstelling. Wanneer de omzet exclusief btw in een jaar niet hoger is dan €20.000 kan vrijwillig gekozen worden voor de nieuwe KOR.

Geplaatst: 14 oktober 2019

Nieuw btw-identificatienummer voor eenmanszaken

De Belastingdienst is begonnen met het versturen van het nieuwe btw-identificatienummer aan ondernemers met een eenmanszaak. In het nieuwe btw-identificatienummer is het burgerservicenummer (BSN) van de ondernemer niet meer verwerkt. Zo wordt de privacy van de ondernemer beter beschermd.

Geplaatst: 18 juni 2019

Massaal bezwaar tegen de box 3-heffing 2013 en 2014 afgewezen

Vrijdag 14 juni jl. heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de collectieve rechtszaak over de vermogensrendementsheffing in 2013 en 2014. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het forfaitaire rendement (van 4%) voor die jaren niet haalbaar was, zonder dat belastingplichtigen daar (veel) risico voor hoeven te nemen. De Hoge Raad kan hiervoor echter geen oplossing bieden.

Geplaatst: 19 december 2018

Eerste kamer stemt in met Belastingplan 2019.

Op 18 december 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2019. De wet kan niet eerder in werking treden dan nadat de Koning deze heeft goedgekeurd en de wet ook is gepubliceerd. Vooruitlopend op de goedkeuring door de Koning en de publicatie van de wet heeft het ministerie van Financiën een overzicht verstrekt van de belangrijkste wijzigingen in de belastingen per 1 januari 2019.

Geplaatst: 13 december 2018

Verhoging lage BTW-tarief van 6% naar 9% per 1 januari 2019.

In het Belastingplan 2019 wordt voorgesteld het lage BTW-tarief per 1 januari 2019 te verhogen van 6% naar 9%. Het Belastingplan 2019 is op 15 november 2018 aangenomen door de Tweede Kamer. Op 18 december 2018 zal het door de Eerste Kamer worden behandeld. De verwachting is dat het Belastingplan 2019 dan zal worden aangenomen.

De verhoging geldt voor alle goederen en diensten waarop nu nog het 6%-tarief van toepassing is. Het moment waarop volgens de normale spelregels de BTW verschuldigd wordt, is bepalend welk tarief wordt toegepast.

Geplaatst: 18 april 2018

Fiscus biedt duidelijkheid fosfaatwet melkveehouderij.

LTO Nederland en de vereniging van accountantskantoren (VLB) hebben met de Belastingdienst overeenstemming bereikt over de fiscale gevolgen van de fosfaatwetgeving voor melkveehouders. “Wij zijn blij dat we met deze afspraken duidelijkheid kunnen bieden aan melkveehouders en accountants over de fiscale verwerking van de fosfaatreductieregeling uit 2016 en 2017 en de invoering van de wet fosfaatrechten”, aldus Dirk Bruins (LTO Melkveehouderij).

Geplaatst: 26 januari 2018

Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA).

U heeft ons gemachtigd jaarlijks uw aangifte inkomstenbelasting te verzorgen.

De Belastingdienst biedt aan intermediairs (accountants, belastingadviseurs) de mogelijkheid gebruik te maken van de gegevens van de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA). Dit zijn gegevens zoals uw loon of uitkering, de WOZ-waarde van uw woning, uw hypotheekgegevens en uw banksaldi. De Belastingdienst krijgt die gegevens van uw werkgever of uitkeringsinstantie, uw gemeente en uw bank.

Met ingang van het aangiftejaar 2017 willen wij voor al onze relaties gebruik gaan maken van de VIA. De Belastingdienst stuurt de gegevens echter alleen naar ons als u daar toestemming voor geeft. U bepaalt dus zelf of u dit wilt. Ook geldt dat u per aangiftejaar toestemming moet geven en dat een reeds verleende toestemming op elk moment weer kan worden ingetrokken.

Geplaatst: 27 december 2017

BTW op oninbare debiteuren en niet-betaalde crediteuren.

Oninbare debiteuren
Teveel afgedragen BTW
Voor prestaties die door u worden verricht (leveringen van goederen of diensten) stuurt u een factuur aan uw afnemers. De BTW op deze factuur wordt door u aan de Belastingdienst betaald. Wanneer de debiteur de factuur (gedeeltelijk) niet betaalt, is door u teveel BTW afgedragen. Deze BTW kunt u dan terugvragen.

Niet-betaalde crediteuren
Teveel afgetrokken BTW
Voor prestaties die aan u worden verricht (leveringen van goederen of diensten) ontvangt u een factuur van uw leveranciers. De BTW op deze factuur wordt door de Belastingdienst aan u terugbetaald. Wanneer u de factuur van de crediteur (gedeeltelijk) niet betaalt, is door u teveel BTW afgetrokken. Deze BTW moet u dan terugbetalen.

Geplaatst: 24 december 2017

Afschaffing landbouwregeling BTW.

Per 1 januari 2018 wordt de landbouwregeling in de btw afgeschaft.
Na de Tweede Kamer (23 november 2017) heeft nu ook de Eerste Kamer (19 december 2017) het wetsvoorstel hiertoe aangenomen. Hiermee komt een einde aan de periode (vanaf 1968!) dat landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers (gezamenlijk: landbouwers) buiten de btw-regeling vielen. Landbouwers zullen, net als andere ondernemers, btw moeten afdragen over de door hen geleverde landbouwproducten of verrichte agrarische diensten. Btw op kosten en investeringen die aan hen in rekening wordt gebracht kan worden teruggevraagd. In het verlengde van de landbouwregeling zal ook de veehandelsregeling worden afgeschaft.